Архив - наредби, програми, планове и др

Наредба

 *Връзка* 

 •   Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда и условията за гледане на животни и птици на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково

 изтегли

 • Наредба за управление на общинските пътища

 изтегли

 • Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Мирково

 изтегли

 • Наредбата за организацията на движеното на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник

 изтегли

 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково

 изтегли

 • Наредба за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца в Община Мирково

 изтегли

 • Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково /03.02.2018/

 изтегли

 • Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Мирково /03.02.2018/

 изтегли

 • Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинска детска градина на територията на Община Мирково

 изтегли

 • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

 изтегли

 • Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи отобщинския поземлен фонд

 изтегли

 • Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество в Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Мирково

  изтегли 

 • Наредба  за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг

  изтегли 

 • Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково

  изтегли 

 • Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково 

  изтегли 

 • Наредба за условията и реда за прилагане на публично-частно партньорство на Община Мирково - отменена с Решение № 359 по Протокол № 30 от 26.04.2018 г.

   изтегли

 • НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, КАКТО И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

  изтегли 

 • НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО

  изтегли 

 • Проект за актуализиран списък на имоти, общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост -2016 година

 изтегли

 • Наредба за определяне видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите от общинско звено“Гора“ (21.10.2013)

 изтегли

 • Наредба за управление на горските територии на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - актуализирана 03.04.2019

 изтегли

 • Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в Община Мирково (16.03.2012) (Приложение №5 -  изтегли)

 изтегли

 • Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества (27.01.2014)

изтегли

 • Наредба за символикатa

 изтегли

 • Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти

 изтегли

 • Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково

 изтегли

 • Наредба за търговската дейност на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мирково
 • отменена с Решени №36 по Протокол № 3/17.12.2019 г.

 изтегли

 • Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за регистрацията, стопанисването и контрол на кучетата в Община Мирково
 • Отменена с Решение № 1008 от 19.10.2018 г. по Адм. №584/2018 г. на АССО

 изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.