Последни новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В МИРКОВО

images/2018/10/log.png

На 31.10.2018 (сряда) от 14:00 ч. в сградата на община Мирково (ул. „Александър Стамболийски“ 35) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020 по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Мирково, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Програма

Заповед 267

Oпределяне границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и вида на предоставяните услуги по чл.62 от ЗМДТ

Заповед 267

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 25.10.2018

На 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 13:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Съобщение до заинтересованите лица и общественост !

Съобщение до заинтересованите лица и общественост Обявява обществен достъп до информацията на инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2" чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" разположено на територията на хвостохранилище "Бенковски 2 в границите на предоставената концесионна площ в землището на с. Бенковски с ЕКАТТЕ 03842 Община Мирково

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере"

Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2" чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" инвеститор "Елаците-мед" АД с. Мирково

Виж инвестиционното предложение !

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.