Последни новини

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 28.02.2019

На 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Заповед № 18/ 22.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП

Заповед № 18/ 22.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.9 /УПИ VII-9, кв. 3/ по КККР на с. Буново

Прочети !

Заповед № 13/ 17.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за одобряване на ПУП

Заповед № 13/ 17.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за одобряване на ПУП - план за застрояване на ПИ с идентификатор 48324.22.18 в землището на с. Мирково

Прочети !

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904

Публикувано на 20.02.2019

Заповед №44 от 20.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904, Подотдел: 66 "б".

Заповед №44 от 20.02.2019 г.

Документация 

Заповед №61 от 07.03.2019 г. - класиране 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО (2)

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ от ОП РЧР 2014-2020, Община Мирково

ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

Обява

Заявление

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.