Последни новини

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Реконструкция на уличната канализационна мрежа на с.Бенковски"

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Реконструкция на уличната канализационна мрежа на с.Бенковски" Община Мирково.

Изтегли

Заповед № 289/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП

Заповед № 289/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП - план за регулация на улична регулация с о.т. 79, о.т. 80, о.т. 86а, о.т. 86б, о.т. 86в, о.т. 86г до о.т. 104 при ПИ с идентификатор 03842.108.106 /УПИ IV-106, кв. 20/ и ПИ с идентификатор 03842.108.105 /УПИ V-105 и VI -105, кв. 20/ землището на с. Бенковски, община Мирково.

Заповед № 289/18.10.2019г.

Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП

Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XI-186, УПИ X-186 и УПИ IX-186, кв. 23 /ПИ с идентификатор 48324.200.186/ по КККР на с. Мирково, община Мирково.

Заповед № 287/18.10.2019г

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917

Заповед № 279/14.10.2019г. и документация, открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917, подотел 169 "д" в териториалния обхват на Община Мирково.

Заповед № 279

Документация

Заповед № 297/30.10.2019 - класиране 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.