Последни новини

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад

Заповед №291 от 07.11.2018 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад за Обект №1824-1, Подотдели: 134 "и", 133 "з" и 134 "л".

Заповед №291

Документация

Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване

Заповед №286 от 06.11.2018 г. и документация за участие в  Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1825,  подотдел: 67 "ж" на територията на Община Мирково.

Заповед №286 от 06.11.2018

Документация

Заповед №280

Заповед № 280/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване с обхват УПИ VIII-564, кв.2 /ПИ с идентификатор 67636.70.87/ и образуване на нов УПИ за ПИ 67636.70.80 по КККР на с. Смолско, община Мирково.
 

 

 
 
 
 
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.