Последни новини

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Публикувано на 26.07.2019

Заповед № 187/ 24.07.2019 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост - таванско помещение, находящо се в сграда с идентификатор 48324.200.1360.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с.Мирково.

Заповед № 187/ 24.07.2019

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 25.07.2019

На 25.07.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Заповед № 181/ 11.07.2019 год. за провеждане на публичен търг

Заповед № 181/ 11.07.2019 год. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, "Дискотека", находящ се в приземния етаж на административната сграда на кметство Буново

Заповед № 181/ 11.07.2019

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907

Публикувано на 12.07.2019

Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907.

Заповед №184 от 12.07.2019 г.

Документация 

Заповед 190/30.07.2019 - класиране публикувана на 31.07.2019

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.