Последни новини

Заповед 311 от 23.11.2018

Заповед № 311/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Решение № 438 на ОбС Мирково.

Прочети !

Заповед 310 от 23.11.2018

Заповед № 310/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, представляващ 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 48324.200.545 по КККР на с. Мирково.

Прочети !

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 27.11.2018

На 27.11.2018 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Заповед № 294 изготвяне на ПУП

Заповед № 294/ 08.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - изменение на план за улична регулация с. Бенковски с о.т. 86а-86б-86в-86г с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-105, кв. 20  с. Бенковски, община Мирково.

Заповед № 294

Обява чл.37ж

Обява до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на територията на областна дирекция „Земеделие“ София област ще се проведат съгласно приложените графици за първо и второ заседания в съответните Общински служби по земеделие.

Обява

График

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.