Последни новини

Уведомление за инвестиционно предложение Елаците-Мед

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг на територията на Обогатителен комплекс на "Елаците - Мед" АД" с.Мирково, община Мирково, обл. Софийска, инвеститор "Елаците - Мед" АД" с.Мирково

Прочети !

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 30.08.2018

На 30.08.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

Открит конкурс .


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1811

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1810.

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1809

Заповед и документация

Документи


публикувано 15.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1808, подотдел 131 "в1".

Заповед и документация

Документи


 

Назначаване на комисии по чл.37 от ЗСПЗЗ

Заповеди за назначаване на комисии по чл.37 от ЗСПЗЗ и график

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр.75 от 27.09.2016г., чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и във връзка с чл.72б, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година

Свали заповедите и графика

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ от ОП РЧР 2014-2020, Община Мирково

ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

Обява

Заявление

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.