Последни новини

Заповед №171 - открит конкурс

Публикувано на 02.07.2018

Заповед №171/02.07.2018 г. за открит конкурс на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.12 ал.1 и чл.10 ал.1 т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед №171

Документация

Заповед № 169/ 02.07.2018 - изменение на ПУП

Заповед № 169/ 02.07.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67636.66.672 по КККР на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № 169

Заповед и обява за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

публикувано на 28.06.2018

Заповед и обява за процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви

Заповед

Обява

Редовно заседание на Общински съвет Мирково - 28.06.2018

На 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Мирково 

Покана

Документи

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.