Последни новини

Съобщение комплексен проект

Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Прочети !

Съобщение 11.05.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землището на с. Мирково

Община Мирково на основание чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТсъобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землището на с. Мирково

Проектът е изложен в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по 131, ал. 2, т. 5 и ал. 3 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”.

 Съобщението е обнародвано в брой 36/05.05.2017 год.  на Държавен вестник

 От Общината

Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13

Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни.

Прочети !

Община Мирково – с. Мирково съобщава

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Мирково – с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 30 / 11.04.2017 год. е обнародвано съобщение за изработен ПУП- ПЗ и ИПЗ план за застрояване на хвостохранилище „Бенковски” част от контур  „Обогатителен комплекс „Елаците”с обхват: ПИ с. Бенковски и с. Мирково, Община Мирково. Всички заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени искания, предложения и възражения по тях до 11.05.2017 год. включително.

 

От Общината

Обява 25-04-2017

О Б Я В А

Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  2014-2020 г., изпълняван от  Община Чавдар,  в партньорство с Общините  Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че на 25.04.2017 г. ще бъдат проведени обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР  за територията на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, както следва

 1. с. Мирково - залата на общината от 11.00 часа
 2. с. Карлиево, община Златица  - пенсионерски клуб от 11.00 часа
 3. с. Чавдар – залата на общината от 14.00 часа
 4. с. Челопеч – залата на общината от 14.00 часа

За участие в  обсъжданията са поканени  да вземат участие представители на:

 • Партньори по проекта;
 • Регионални медии;
 • Кметове на населени места;
 • Общински съветници;
 • Микропредприятия;
 • Малък и среден бизнес;
 • Кооперации; Земеделски стопани;
 • Читалища;
 • Неправителствени организации, спортни клубове, туристически дружества, училищни настоятелства;
 • Училища и детски градини;
 • Занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост;
 • ДБТ, ДСП, доставчици на социални и здравни услуги, лекари,  стоматолози и др;
 • Адвокати и други свободни професии
 • Граждани и др. представители на местната общност.
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.