Последни новини

Обява и съобщение от "БТК" ЕАД

Обява и съобщение от "БТК" ЕАД до заинтересованите лица и общественост.

ПРОЧЕТИ !

Важно ! - уведомително писмо

Уведомително писмо от "ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС - ГТМ" ЕООД във връзка с технологично взривяване на 27.09.2017 г. в кариера "МИАЛ"

Прочети !

Покана за заседание на ОбС Мирково на 28.09.2017 година

ПОКАНА


    На 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 23-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:


1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-38 от 20.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Ползването на дървесина от местни фирми през 2017г.
Докладва: Светослав Петров
Да се разгледа от постоянната комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Зам. кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-14 от 12.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Придобиване на недвижими имоти – земя, находяща се в бившите стопански дворове на територията на Община Мирково.
Докладва: Рад Кавалджиев
Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-36 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Необходими средства за финансиране на мероприятие по случай 12.10.2017 г. ден на българската община.
Докладва: Ненка Кръстева
Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

4. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-37 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2017 год.
Докладва: Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;
2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;
3. Комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;
4. Комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.
Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

5. Други

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково.
Прилагам:

1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-38 от 20.09.2017 год. на Община Мирково.
2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Зам. кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-14 от 12.09.2017 год. на Община Мирково.
3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-36 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.
4. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-37 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.

 


ПАВЕЛ ДАНКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “АлександърСтамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

 

ОТНОСНО: Започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год.

 

  • На основание чл. 66 от АПК се уведомят ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 15.09.2017 год. С Докладна записка с Вх. № ОбС -01-35 от 14.09.2017 год. е започнало административно производство за приемане на решение на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год.
  • По реда на чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт.
  • На основание чл. 69 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на акта могат да участват в него чрез депозирани писмени предложения и възражения в деловодството на общината, в рамките на един месец, считано от датата на тази обява.
  • На основание чл. 74 и във връзка с чл. 34 от АПК заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.

    Решението на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год. ще бъде прието след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации и ще бъде съобщена по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66 от АПК. Ако в производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани лица или организации, на тях ще им се изпрати отделно съобщение за издаването на акта.

 

           

Павел Данкин

Председател на ОбС Мирково

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.