Последни новини

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 

   На основание чл. 6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е открит обществен достъп до „ Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)на инвестиционно предложение на „ Елаците – Мед „ АД за „ Първична преработка на медно- порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците „ Софийска област до 2031г. „

  Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 09.12.2014г. до 23.12.2014г. в сградата на Община Мирково,с. Мирково, ул.” Александър Стамболийски” №35 ет.2, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражение: Донка Юрукова – гл. спец. УТ, Община Мирково, тел: 0884705257

Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 329/ 21.11.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем в срок от 10 години на следните имоти, находящи се в землище Мирково, Община Мирково:  

Обект

Поземлен имот по КВС

местност

Начална тръжна цена без включен ДДС

Депозитна вноска

трикратният размер на началния тръжен наем

1.

Сграда №1 със ЗП 1 047  кв.м

№ 000877

„Кофата“(Къдравец)

 

116.00 лв

 

348.00 лв

2.

 Сграда №1 със ЗП 1 546  кв.м

№ 000876

„Кофата“(Къдравец)

167.00 лв

501.00 лв

3.

 Сграда №2 със ЗП 913 кв.м

 

 

95.00 лв

285.00 лв

 1. Публичният търг с тайно надаване ще се проведе на 09.12.2014 год. от 11,00 часа в заседателна зала №2 на Община Мирково.
 2. Цената на тръжната документация е в размер на 35,00 лв., платима в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка : IBAN BG 18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп; вид плащане 447000.
 3. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в стая „Устройство на територията“ етаж 2, Община Мирково; лице за контакти – Ив.Червенкова, гл.специалист „Общинска собственост“. Срок за закупуване – най-късно до 16,00 часа на 08.12.2014 год.
 4. Депозитът за участие в размер на трикратният размер на началния тръжен наем се внася в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка: IBAN BG 11UNCR75273359158836; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп. 
 5. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от последния ден за подаване на документите за участие в търга.
 6. Краен срок и място за подаване на офертите за участие в търга - 16,00 часа на 08.12.2014 год. в деловодството на Община Мирково.
 7. Оглед може да се извършва всеки работен ден от 21.11.2014 год. до 08.12.2014 год. ( от 10.00 ч. до 12.00 ч. ) след писмена заявка в деловодството на Общинска администрация, придружена с документ за закупена документация за участие и документ за внесена депозитна вноска.

 Заповед № 329/ 21.11.2014 год. е публикувана във в.“Камбана“ бр.46/1156 /от 27.11.2014 год. и на интернет страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-11-25

Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 328/ 21.11.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем в срок от 10 години на следните имоти, находящи се в землище Каменица, Община Мирково:

Обект

Поземлен имот по КВС

местност

Начална тръжна цена без включен ДДС

Депозитна вноска

трикратният размер на началния тръжен наем

1.

Двуетажна стопанска сграда№1 със ЗП 229 кв.м

№ 167001

„Голяма река“

 

37.00 лв

 

111.00 лв

2.

 Сграда №2 със ЗП 80 кв.м

№ 166001

„Странето“

5.00 лв

15.00 лв

3.

 Сграда №3 със ЗП 176 кв.м

 

 

10.00 лв

30.00 лв

4.

Двуетажна сграда №4 със ЗП 325 кв.м

 

 

39.00 лв

117.00 лв

5.

Сграда №5 със ЗП 321 кв.м

 

 

16.00 лв

48.00 лв

6.

Сграда №8 със ЗП 86 кв.м

 

 

7.00 лв

21.00 лв

7.

Сграда №1 със ЗП 148 кв.м

№141005

„Скумца“

12.00 лв

36.00 лв

8.

Сграда №1 със ЗП 488 кв.м

№141002

„Скумца“

36.00 лв

108.00 лв

9.

Сграда №със ЗП 718 кв.м.

№000974

„Старите колиби“

45.00 лв

135.00 лв

 1. Публичният търг с тайно надаване ще се проведе на 09.12.2014 год. от 13,00 часа в заседателна зала №2 на Община Мирково.
 2. Цената на тръжната документация е в размер на 35,00 лв., платима в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка : IBAN BG 18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп; вид плащане 447000.
 3. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в стая „Устройство на територията“ етаж 2, Община Мирково; лице за контакти – Ив.Червенкова, гл.специалист „Общинска собственост“. Срок за закупуване – най-късно до 16,00 часа на 08.12.2014 год.
 4. Депозитът за участие в размер на трикратният размер на началния тръжен наем се внася в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка: IBAN BG 11UNCR75273359158836; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп. 
 5. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от последния ден за подаване на документите за участие в търга.
 6. Краен срок и място за подаване на офертите за участие в търга - 16,00 часа на 08.12.2014 год. в деловодството на Община Мирково.
 7. Оглед може да се извършва всеки работен ден от 21.11.2014 год. до 08.12.2014 год. ( от 10.00 ч. до 12.00 ч. ) след писмена заявка в деловодството на Общинска администрация, придружена с документ за закупена документация за участие и документ за внесена депозитна вноска.

 Заповед № 328/ 21.11.2014 год. е публикувана във в.“Камбана“ бр.46/1156 /от 27.11.2014 год. и на интернет страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-11-25

Покана

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

 Уважаеми жители на Община Мирково,
 Каним Ви, на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Мирково за 2015 г.
 Обсъждането ще се проведе на 25.11.2014 г. /вторник/ от 10:30 ч. в конферентна зала №2 в сградата на общинска администрация, с адрес с.Мирково ул. "Ал. Стамболийски" №35.
 Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 8:00-12:00 и 13:00-17:00 ч. - дирекция "Обща администрация" - финанси.

 • Сборен бюджет на приходите за местни дейности за 2015 г. -  изтегли

2014-11-20 

ОИЦ-София и Oбщина Мирково откриват изложба и приемна

Изложба и приемна за граждани от община Мирково организират ОИЦ-София и местната управа на 25 ноември 2014 г.. Плакати с реализирани проекти от Общината през програмен период 2007-2013 ще бъдат изложени в сградата на общинската администрация (Зала №1), където от 13:30 до 14:30 часа ще е и изнесената приемна на екипа от ОИЦ-София. На нея всеки, който има конкретни въпроси относно реализирането на проект с възможност за европейско финансиране, ще получи информация.
Събитието е в рамките на общата инициатива „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ на мрежата от 28 информационни центъра в България.

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001,изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

2014-11-19 

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.