Последни новини

Покана - предстояща сесия

На 26.02.2016 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети !

Важно !

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати - Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001 за финансиране на проект Предоставяне на социални услуги в община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”

1.Допуснати

2.Недопуснати

Протокол 5

Протокол №5/03.02.2016 г. 

Във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.