Последни новини

Обявление № АБУ 10/15.08.2019г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ 10/ 15.08.2019г. за изработен ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 48324.162.10 горска територия, с проектен номер 48324.162.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково

Обявление № АБУ 10 /15.08.2019г

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ " ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ " ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ " ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО".

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Заповед № 204 прекратяване на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 204/ 15.08.2019 год. на кмета на община Мирково за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от тавански етаж, находящ се в сграда с идентификатор 48324.200.1360.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с. Мирково, с площ 94,68 кв.м. (АПОС № 702 от 17. 08. 2016 год. на Кмета на Община Мирково).

Заповед №204

Обявление № АБУ 9/ 07.08.2019г.

Обявление № АБУ 9/07.08.2019г. Във връзка с изработване на ИПУП - план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.789 /УПИ I-43 и УПИ XIII-13, кв. 15/ по плана на с. Буново, община Мирково, област Софийска.
 

 

 
 
 
 
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.