Последни новини

Съобщение до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция с № SFO 0397.A000_Тантал в част от ПИ 48324.162.10, горска територия (проектен № 48324.162.16)”, находящ се в местността „Червени камък” , в землището на с.Мирково, с възложител „A1 България” ЕАД.

Прочети !

Заповед № 113/ 07.05.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне Изменение на ПУП

Заповед № 113/ 07.05.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне Изменение на ПУП - план за регулация с обхват УПИ IV-390, кв. 33 /ПИ с идентификатор 67636.316.241/ и образуване на нови УПИ VI-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско.

Виж

Съобщение за изработване на ПУП

Съобщение за изработване на ПУП - Парцеларен план за "Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково" в землището на с. Мирково, Община Мирково

Виж съобщението

Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади.

Протокола за разпределените на свободните мери, пасища и ливади  стопанска 2019-2020 година.

Виж протокола

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.