Последни новини

Поканата за заседание на общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

ПОКАНА

На 29.08.2017 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 22-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-60-10 от22.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отмяна на Решение №254 по Протокол за неприсъствено взето решение от 07.08.2017 г.

Докладва: Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Вр.И.Д. Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-13 от10.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: ОУ „Г. Бенковски“ с. Мирково да бъде включено в списъка на защитените училища.

Докладва:Венелина Божкова

Да се разгледа от постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-31 от21.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Дофинансиране на читалищата на територията на Община Мирково

Докладва: Цветанка Йотина

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

   1.Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

   2.Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

4. Докладна записка от Иванка Вълева – Общински съветник с Вх. № ОбС- 94И-02-2 от17.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Становище на Комисията по помощите за доставяне на дървен материал на пострадалите от пожар Маргарита Ангелова Буева, Симеон Николов Данкин и Асен Харалампиев Кренев.

Докладва:Иванка Вълева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

5. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-33 от22.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: За приемане на оперативен план с конкретни мерки за спешно овладяване на процеса на съхнене и провеждане на последващи лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и вредители и контролиране на процеса на трансформация на иглолистните култури

Докладва: Светослав Петров

Да се разгледа от постоянната комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

6. Писмо – сигнал от Александър Филипов и Ецо Ецов – общински съветници  с Вх. № ОбС-94А-12-4 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Несъгласие със заповед на Зам. Кмета на Община Мирково – Рад Кавалджиев

Докладва: Вносителите

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

7. Други

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

Прилагам:

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-60-10 от 22.08.2017 год. на Община Мирково.
 2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Вр.И.Д. Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-035-13 от 10.08.2017 год. на Община Мирково.
 3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-31 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.
 4. Докладна записка от Иванка Вълева – Общински съветник с Вх. № ОбС-94И-02-2 от 17.08.2017 год. на Община Мирково.
 5. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-33 от 22.08.2017 год. на Община Мирково.
 6. Писмо – сигнал от Александър Филипов и Ецо Ецов – общински съветници  с Вх. № ОбС-94А-12-4 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.

                                          .    

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

ОБЯВА СВОБОДНИ РАБОНТИ МЕСТА

ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

ОБЩИНА МИРКОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОНТИ МЕСТА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

 1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 1. Длъжност „ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ 

Изисквания: 

-          Висше образование, специалност „Екология“ или еквивалентна;

-          Компютърна грамотност;

-          Опит в сферата на административната дейност;

-          Умения за работа в екип. 

 

 1. Длъжност „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Изисквания

-          Висше или средно техническо образование;

-          Компютърна грамотност;

-          Умения за работа в екип.

 


 

 1. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ – ЗВЕНО „ГОРА

 

 1. Длъжност „ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ“ 

Изисквания

-          Средно или висше лесовъдско образование;

-          Кандидатът да бъде вписан в регистъра на ИАГ за изпълнение на частна лесовъдска дейност. 

 1. Длъжност „ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ“ 

Изисквания

-          Средно или висше лесовъдско образование;

-          Кандидатът да бъде вписан в регистъра на ИАГ за изпълнение на частна лесовъдска дейност. 

 1. Длъжност „ЛЕСНИЧЕЙ“ 

Изисквания

-          Средно или висше лесовъдско образование;

-          Кандидатът да бъде вписан в регистъра на ИАГ за изпълнение на частна лесовъдска дейност. 


 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление – свободен текст;

2. Автобиография (CV);

3. Мотивационно писмо;

3. Документи за образование;

4. Документи за правоспособност- сертификати и/или квалификация;

5. Препоръки (ако има такива).

  

Документите се приемат всеки работен ден, в срок до 31.07.2017 г., на адрес:

2086 с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска, ул. „Александър Стамболийски“ № 35

Общинска администрация – Мирково, специалист „Човешки ресурси“

 

Допълнителна информация във връзка с обявените свободни позиции и подаване на документи:

Христина Събева -  специалист „Човешки ресурси“, тел. 07181 2286

Покана за заседание на 27.07.2017 година

Публикувано на 19.07.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

ПОКАНА

На 27.07.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 21-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-24 от16.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-27 от03.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2016 год.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне   на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисии по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;   

3. Kомисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

4. Kомисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-25 от16.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за състоянието на общинският дълг към 31.12.2016 год.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Димитър Райков – Кмет на кметство Смолско с Вх. № ОбС- 10-01-3 от12.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Авариен ремонт на сградата на кметството в с. Смолско

Докладва:Димитър Райков

 

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-8 от13.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисии по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;   

3. Kомисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

4. Kомисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-9 от13.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Доклад № ДИ4СО-6/12.05.2017г. за извършена финансова инспекция на Община Мирково

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

Забележка: Поради големия обем на Доклада за извършена финансова инспекция на Община Мирково от Агенция за държавна финансова инспекция със съдържанието може да се запознаете в Зала №1 на Община Мирково.

 

 1. Докладна записка от Александър Филипов – общински съветник при ОбС Мирково с Вх. № РД-94А-12-3 от14.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Нарушено водоснабдяване на ул. „Опълченска“ от № 38 до № 54

Докладва:Александър Филипов

Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Ненка Кръстева – Директор на Дирекция „ОА“ с Вх. № ОбС-013-4 от17.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Закриване общинска дейност „Ученически столове“

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

 

2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Велко Георгиев Лисев с Вх. № ОбС-94В-39-2 от18.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Закупуване на специализирана автомобил за нуждите на Община Мирково за извършване на дейност „Домашен социален патронаж“

Докладва:Велко Лисев

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-28 от19.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Мирково в полза на Агенция за социално подпомагане, обезпечаваща авансово плащане до 20% по Договор BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 год, сключен между Община Мирково и Агенция за социално подпомагане

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-29 от19.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: За изграждане на сигнализационна система в с. Мирково в зоните с усилен пешеходен поток и съоръжение ограничаващо достъпа на превозни средства на Спортен комплекс Мирково

Докладва:Нели Кенанова

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Други

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

 

 

 

Прилагам:

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-24 от 16.06.2017 год. на Община Мирково.
 2. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-27 от 03.07.2017 год. на Община Мирково.
 3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-25 от 16.06.2017 год. на Община Мирково.
 4. Докладна записка от Димитър Райков – Кмет на кметство Смолско с Вх. № ОбС-10-01-3 от 12.07.2017 год. на Община Мирково.
 5. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-8 от 13.07.2017 год. на Община Мирково.
 6. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-9 от 13.07.2017 год. на Община Мирково.
 7. Докладна записка от Александър Филипов – общински съветник при ОбС Мирково с Вх. № РД-94А-12-3 от 14.07.2017 год. на Община Мирково.
 8. Докладна записка от Ненка Кръстева – Директор на Дирекция „ОА“ с Вх. № ОбС-013-4 от 17.07.2017 год. на Община Мирково.
 9. Докладна записка от Велко Георгиев Лисев с Вх. № ОбС-94В-39-2 от 18.07.2017 год. на Община Мирково.
 10. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-28 от 19.07.2017 год. на Община Мирково.
 11. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-29 от 19.07.2017 год. на Община Мирково.

 

                                          .    

ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.