Последни новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от 2014г. масивите за ползване ще включват имоти, възстановени в стари граници.

 Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвянето на масиви за ползване  е необходимо в срок до 31 юли да подадат в общинска служба по земеделие декларация /заявление/ по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

 Ползвателиите на земеделски земи са длъжни да представят в общинска служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година.

 ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ пропорционална на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

 Обръщаме внимание, че въз основа на изменение на § 2ж. от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, от 2014г. В масивите за ползване ще бъдат ВКЛЮЧЕНИ имоти, ВЪЗСТАНОВЕНИ В СТАРИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ.

 Образци на декларации/заявления може да бъдат получени от Общинските служби по земеделие (ОСЗ) или да бъдат изтеглени от тук.

 За експедитивност формулярите може да бъдат попълнени в електронен вид, подходящ за софтуера в ОСЗ. За да изтеглите формулярите в електронен вид натиснете тук.

2014-06-30

Отмяна на бедственото положение

Отменено е бедственото положение, което беше обявено със Заповед №160 / 18.06.2014 г. на Кмета на община Мирково за част от територията на Община Мирково.

2014-06-23

Съобщение

 Община Мирково уведомява всички заинтересовани лица, че кампанията за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), касаещи физическите блокове, а именно техните граници, площ, начин на трайно ползване и допустимите за подпомагане площи в тях, ще стартира чрез теренни проверки от служителите на Общинска служба по земеделие след 09.06.2014 г.

 Добрата информираност на кандидатите за директни плащания на площ гарантира своевременно привеждане на площите в добро земеделско състояние, усвояване на европейските средства и по-малко санкции.

2014-06-09

Покана

ПОКАНА

На 23.05.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник/  от 10,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник /  от 11,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г. /вторник/  от 14,30 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.,  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-05-16

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.