Последни новини

Покана за заседание на 27.07.2017 година

Публикувано на 19.07.2017 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

ПОКАНА

На 27.07.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 21-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-24 от16.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-27 от03.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 31.12.2016 год.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне   на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисии по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;   

3. Kомисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

4. Kомисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-25 от16.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за състоянието на общинският дълг към 31.12.2016 год.

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Димитър Райков – Кмет на кметство Смолско с Вх. № ОбС- 10-01-3 от12.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Авариен ремонт на сградата на кметството в с. Смолско

Докладва:Димитър Райков

 

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-8 от13.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисии по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;   

3. Kомисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

4. Kомисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-9 от13.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Доклад № ДИ4СО-6/12.05.2017г. за извършена финансова инспекция на Община Мирково

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

Забележка: Поради големия обем на Доклада за извършена финансова инспекция на Община Мирково от Агенция за държавна финансова инспекция със съдържанието може да се запознаете в Зала №1 на Община Мирково.

 

 1. Докладна записка от Александър Филипов – общински съветник при ОбС Мирково с Вх. № РД-94А-12-3 от14.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Нарушено водоснабдяване на ул. „Опълченска“ от № 38 до № 54

Докладва:Александър Филипов

Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Ненка Кръстева – Директор на Дирекция „ОА“ с Вх. № ОбС-013-4 от17.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Закриване общинска дейност „Ученически столове“

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

 

2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Велко Георгиев Лисев с Вх. № ОбС-94В-39-2 от18.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Закупуване на специализирана автомобил за нуждите на Община Мирково за извършване на дейност „Домашен социален патронаж“

Докладва:Велко Лисев

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-28 от19.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Мирково в полза на Агенция за социално подпомагане, обезпечаваща авансово плащане до 20% по Договор BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 год, сключен между Община Мирково и Агенция за социално подпомагане

Докладва:Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-29 от19.07.2017 год. на Община Мирково.

Относно: За изграждане на сигнализационна система в с. Мирково в зоните с усилен пешеходен поток и съоръжение ограничаващо достъпа на превозни средства на Спортен комплекс Мирково

Докладва:Нели Кенанова

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Kомисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Други

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

 

 

 

Прилагам:

 1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-24 от 16.06.2017 год. на Община Мирково.
 2. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-27 от 03.07.2017 год. на Община Мирково.
 3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-25 от 16.06.2017 год. на Община Мирково.
 4. Докладна записка от Димитър Райков – Кмет на кметство Смолско с Вх. № ОбС-10-01-3 от 12.07.2017 год. на Община Мирково.
 5. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-8 от 13.07.2017 год. на Община Мирково.
 6. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-9 от 13.07.2017 год. на Община Мирково.
 7. Докладна записка от Александър Филипов – общински съветник при ОбС Мирково с Вх. № РД-94А-12-3 от 14.07.2017 год. на Община Мирково.
 8. Докладна записка от Ненка Кръстева – Директор на Дирекция „ОА“ с Вх. № ОбС-013-4 от 17.07.2017 год. на Община Мирково.
 9. Докладна записка от Велко Георгиев Лисев с Вх. № ОбС-94В-39-2 от 18.07.2017 год. на Община Мирково.
 10. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-28 от 19.07.2017 год. на Община Мирково.
 11. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-29 от 19.07.2017 год. на Община Мирково.

 

                                          .    

ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Мирково Ви кани на публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2016 год., което ще се проведе на 19.07.2017 год. /сряда/ от 10:00 часа в Конферентна зала № 1, находяща се в сградата на Общинска администрация Мирково.

 

Отчетът е публикуван на официалната интернет страница на

Община Мирково – www.mirkovo.bg

 

Жителите могат да получат повече информация и достъп до материалите по Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково за 2016 год. всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 часа в сградата на Общинска администрация Мирково, втори етаж (Финансов отдел).

 

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

 

Заповед и обявление за търг

публикувано на 27.06.2017     

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 134/ 27.06.2017год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост:

Заповед

Обявление

 

Покана за заседание на 27.06.2017 година

Публикувана 22.06.2017 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

 

ПОКАНА

На 27.06.2017 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 20-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-6 от20.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Определяна на представител на Община Мирково в Общото събрание на акционерите на МБАЛ Пирдоп АД.

Докладва:Павел Данкин

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне    на становище, както следва:

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

2. Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-5 от19.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Христиана Петрова Станчева и Таня Петрова Станчева

Докладва: Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етикакъм Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Докладна записка от Петър Грохчев – Общински съветник в ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 94П-61-3 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Закупуване на специализирана техника за нуждите на Община Мирково

Докладва: Петър Грохчев

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

 

 1. Други

 

 

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

 

Прилагам:

 

 1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-6 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.
 2. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС- 60-5 от 19.06.2017 год. на Община Мирково.
 3. Докладна записка от Петър Грохчев – Общински съветник в ОбС Мирково с Вх. № ОбС-94П-61-3 от 20.06.2017 год. на Община Мирково.

 

 

 

 

 

                                          .    

 

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.