Последни новини

Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере"

Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2" чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" инвеститор "Елаците-мед" АД с. Мирково

Виж инвестиционното предложение !

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина обект №1822

публикувано 15.10.2018

Заповед №261 от 15.10.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1822, Подотдели: 133 "ч-4".

Заповед

Документация

Обявление конкурс архитект

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА МИРКОВО с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, тел.07182/ 2286, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Заповед № 231 / 26.09.2018 г. на Кмета на Община Мирково

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Главен архитект” в Общинска администрация Мирково

Обявление

Заявление за участие

Автобиография

Декларация

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.