Последни новини

Покана

ПОКАНА

На 20.12.2013 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 29-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.


ПОКАНА

На 17.12.2013г. /вторник/  от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.


ПОКАНА

На 17.12.2013г. /вторник/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.


ПОКАНА

На 18.12.2013г. /сряда/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

2013-12-14

Обява обществено обсъждане

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.84 ал. 2 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Мирково

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от местната общност на: Проекта на Общински бюджет 2014г. на 19.12.2013г./четвъртък/ от 10:30ч. в заседателната зала №2 в сградата на общинска администрация с. Мирково.
Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите в финансов отдел /при Г-жа Кръстева / в сградата на общинска администрация Мирково.

 изтегли

2013-12-05

Покана

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Имам удоволствието да Ви поканя на първото информационно събитие /пресконференция/ по повод стартирането на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица“, финансиран по Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/007 от дата 20.02.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“.
 Пресконференцията ще се състои на 03.12.2013 г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Мирково, Конферентна зала № 2.

С уважение,

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на
дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

 2013-11-28

Обява

Благотворителна акция  

   УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА МИРКОВО, СЪВМЕСТНО С БЧК ПРИ ОБЩИНА МИРКОВО, ОРГАНИЗИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОМОЩИ – ДРЕХИ, ОБУВКИ И ИГРАЧКИ. ДАРЕНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЖИВУЩИТЕ В ДОМА НА ОТЕЦ ИВАН ОТ НОВИ ХАН.

АКО РАЗПОЛАГАТЕ СЪС ЗАПАЗЕНИ, НО НЕПОТРЕБНИ ЗА ВАС ДРЕХИ, ОБУВКИ И ЗДРАВИ ИГРАЧКИ И ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАРАДВАТЕ НЯКОГО ЗА КОЛЕДА, В СРОК ДО 11.12.2013 Г. /ВКЛЮЧИТЕЛНО/ МОЖЕТЕ ДА ГИ ДОНЕСЕТЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО, ПЪРВИ ЕТАЖ.

НЕКА ПРЕВЪРНЕМ КОЛЕДА В МАГИЯ, ЗАЩОТО ТОВА ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО: СТЕФКА ДАНКИНА

2013-11-29

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.