Последни новини

Заповед и документация открит конкурс

Заповед и документация провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности: Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация на насажденията, предвидени за сеч през 2018 г. в горски територии, собственост на община Мирково.

Заповед и документация

Документация в Word 

Съобщение технологично взривяване на 18.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.07.2018 Г. /СРЯДА/

ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО

 

ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г

Протокол за допълнително преразпределяне на освободени ПМЛ за стопанската 2018-2019г

Прочети!

Заповед №171 - открит конкурс

Публикувано на 02.07.2018

Заповед №171/02.07.2018 г. за открит конкурс на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.12 ал.1 и чл.10 ал.1 т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед №171

Документация

Заповед № 169/ 02.07.2018 - изменение на ПУП

Заповед № 169/ 02.07.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67636.66.672 по КККР на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № 169

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.