Последни новини

Покана за заседание на ОбС Мирково на 26.05.2017 година

На 26.05.2017 г. /петък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 19-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети !

Публикувано на 16.05.2017 г.

Съобщение комплексен проект

Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Прочети !

Съобщение 11.05.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землището на с. Мирково

Община Мирково на основание чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТсъобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землището на с. Мирково

Проектът е изложен в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по 131, ал. 2, т. 5 и ал. 3 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”.

 Съобщението е обнародвано в брой 36/05.05.2017 год.  на Държавен вестник

 От Общината

Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13

Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни.

Прочети !

Община Мирково – с. Мирково съобщава

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Мирково – с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 30 / 11.04.2017 год. е обнародвано съобщение за изработен ПУП- ПЗ и ИПЗ план за застрояване на хвостохранилище „Бенковски” част от контур  „Обогатителен комплекс „Елаците”с обхват: ПИ с. Бенковски и с. Мирково, Община Мирково. Всички заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени искания, предложения и възражения по тях до 11.05.2017 год. включително.

 

От Общината

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.