Последни новини

Заповед № 264/ 01.10.2019 год. провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с.Каменица.

Заповед № 264/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 35821.300.98 заедно с построената върху него сграда с идентификатор 35821.300.98.1 по КККР на с.Каменица.

Заповед № 264/ 01.10.2019 год.

Списък на лица, които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково"

Списък на лица,които са кандидатствали за работа по проек "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково" за длъжността "Функционален експерт", "Социален консултант", " Здравен консултатнт"

Заповед № 247/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване на ПУП

Заповед № 247/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 48324.162.10 горска територия, с проектен номер 48324.162.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково.

Заповед № 247/ 20.09.2019г.

Заповед № 246/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП

Заповед № 246/ 20.09.2019г. на Кмета на община Мирково за одобряване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ VIII - 87, кв.2 (ПИ с идентификтор 67636.70.87; 67636.70.80), образуване на нов УПИ IX - 80, кв. 2 и създаване на задънена улица /тупик/ с о.т. 5а - 5в- 5б по КККР на с. Смолско, община Мирково

Заповед № 246/ 20.09.2019г.

Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП

Заповед № 238/ 17.09.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII - 184, кв. 6 (ПИ с идентификтор 67636.316.108; 67636.315.109) на с.Смолско.

Заповед

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.