Последни новини

Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП

Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XI-186, УПИ X-186 и УПИ IX-186, кв. 23 /ПИ с идентификатор 48324.200.186/ по КККР на с. Мирково, община Мирково.

Заповед № 287/18.10.2019г

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917

Заповед № 279/14.10.2019г. и документация, открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917, подотел 169 "д" в териториалния обхват на Община Мирково.

Заповед № 279

Документация

Заповед № 297/30.10.2019 - класиране 

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула"

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула с обща площ 28,037 дка в землището на с.Мирково" с възложител "ЕКОМААТ" ООД

Съобщение

Обява

Заповед № 266/ 01.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион

Заповед № 266/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 48324.200.545 по КККР на с.Мирково.

Заповед № 266/ 01.10.2019

Заповед № 265/ 01.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с.Мирково

Заповед № 265/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 48324.200.150 по КККР на с.Мирково

Заповед № 265/ 01.10.2019

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.