Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “АлександърСтамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

 

ОТНОСНО: Започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год.

 

  • На основание чл. 66 от АПК се уведомят ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 15.09.2017 год. С Докладна записка с Вх. № ОбС -01-35 от 14.09.2017 год. е започнало административно производство за приемане на решение на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год.
  • По реда на чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт.
  • На основание чл. 69 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на акта могат да участват в него чрез депозирани писмени предложения и възражения в деловодството на общината, в рамките на един месец, считано от датата на тази обява.
  • На основание чл. 74 и във връзка с чл. 34 от АПК заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.

    Решението на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год. ще бъде прието след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации и ще бъде съобщена по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66 от АПК. Ако в производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани лица или организации, на тях ще им се изпрати отделно съобщение за издаването на акта.

 

           

Павел Данкин

Председател на ОбС Мирково

Съобщение до заинтересованите лица и общественост 30.08.2017

Съобщение до заинтересованите лица и общественост във връзка с инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадаци на община Мирково"

Виж съобщението

Поканата за заседание на общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

ПОКАНА

На 29.08.2017 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 22-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-60-10 от22.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отмяна на Решение №254 по Протокол за неприсъствено взето решение от 07.08.2017 г.

Докладва: Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Вр.И.Д. Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-13 от10.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: ОУ „Г. Бенковски“ с. Мирково да бъде включено в списъка на защитените училища.

Докладва:Венелина Божкова

Да се разгледа от постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-31 от21.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Дофинансиране на читалищата на територията на Община Мирково

Докладва: Цветанка Йотина

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

   1.Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

   2.Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

4. Докладна записка от Иванка Вълева – Общински съветник с Вх. № ОбС- 94И-02-2 от17.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Становище на Комисията по помощите за доставяне на дървен материал на пострадалите от пожар Маргарита Ангелова Буева, Симеон Николов Данкин и Асен Харалампиев Кренев.

Докладва:Иванка Вълева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

5. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-33 от22.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: За приемане на оперативен план с конкретни мерки за спешно овладяване на процеса на съхнене и провеждане на последващи лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и вредители и контролиране на процеса на трансформация на иглолистните култури

Докладва: Светослав Петров

Да се разгледа от постоянната комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

6. Писмо – сигнал от Александър Филипов и Ецо Ецов – общински съветници  с Вх. № ОбС-94А-12-4 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Несъгласие със заповед на Зам. Кмета на Община Мирково – Рад Кавалджиев

Докладва: Вносителите

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

7. Други

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

Прилагам:

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-60-10 от 22.08.2017 год. на Община Мирково.
  2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Вр.И.Д. Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-035-13 от 10.08.2017 год. на Община Мирково.
  3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-31 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.
  4. Докладна записка от Иванка Вълева – Общински съветник с Вх. № ОбС-94И-02-2 от 17.08.2017 год. на Община Мирково.
  5. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-33 от 22.08.2017 год. на Община Мирково.
  6. Писмо – сигнал от Александър Филипов и Ецо Ецов – общински съветници  с Вх. № ОбС-94А-12-4 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.

                                          .    

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.