Последни новини

Заповед № 294 изготвяне на ПУП

Заповед № 294/ 08.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - изменение на план за улична регулация с. Бенковски с о.т. 86а-86б-86в-86г с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-105, кв. 20  с. Бенковски, община Мирково.

Заповед № 294

Обява чл.37ж

Обява до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на територията на областна дирекция „Земеделие“ София област ще се проведат съгласно приложените графици за първо и второ заседания в съответните Общински служби по земеделие.

Обява

График

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад

Заповед №291 от 07.11.2018 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад за Обект №1824-1, Подотдели: 134 "и", 133 "з" и 134 "л".

Заповед №291

Документация

Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване

Заповед №286 от 06.11.2018 г. и документация за участие в  Открит конкурс с предмет "Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1825,  подотдел: 67 "ж" на територията на Община Мирково.

Заповед №286 от 06.11.2018

Документация

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.