04/01/2019
Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община... Още »

04/01/2019
На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на... Още »

27/12/2018
Обявление и издадена заповед № 324/ 21.12.2018 год. за очевидна фактическа грешка, касаеща имоти, находящи се в с.Смолско. Обявление Заповед... Още »

20/12/2018
На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

26/11/2018
Заповед № 311/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Решение № 438 на ОбС Мирково. Прочети !Още »

26/11/2018
Заповед № 310/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, представляващ 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор... Още »

20/11/2018
На 27.11.2018 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

13/11/2018
Заповед № 294/ 08.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - изменение на план за улична регулация с. Бенковски с о.т. 86а-86б-86в-86г с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-105, кв. 20  с. Бенковски, община Мирково. Заповед... Още »

12/11/2018
Обява до всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от... Още »

09/11/2018
Резултати конкурс за длъжността „Главен архитект“ на Община МирковоОще »

07/11/2018
Заповед №291 от 07.11.2018 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад за Обект №1824-1, Подотдели: 134 "и", 133 "з" и 134 "л". Заповед... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.