25/05/2017
Протокол за разпределение на ПМЛ за стопанската 2017/2018г. на територията на община Мирково Публикуван 25.05.2017 г. 16:30 ч.Още »

16/05/2017
На 26.05.2017 г. /петък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 19-то редовно заседание на Общински съвет Мирково... Още »

16/05/2017
Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива. Прочети !Още »

11/05/2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от... Още »

20/04/2017
Уведомления във връзка с НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни. Прочети... Още »

19/04/2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Община Мирково – с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 30 / 11.04.2017 год. е обнародвано съобщение за изработен ПУП- ПЗ и ИПЗ план за застрояване на хвостохранилище „Бенковски” част от контур  „Обогатителен комплекс... Още »

19/04/2017
О Б Я В А Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР... Още »

18/04/2017
ПОКАНА На 25.04.2017 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 18-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

12/04/2017
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ НА 17.04.2017г. /понеделник/, 01.05.2017г. /понеделник/ и 08.05.2017г. /понеделник/ СМЕТОСЪБИРАЩИЯТ АВТОМОБИЛ ЩЕ РАБОТИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК: СЕЛО МИРКОВО - ОТ СТОПАНСКИ ДВОР ДО... Още »

10/04/2017
Заповед №80 във връзка със забрана за паша на селскостопански животни считано от 10.04.2017 годинаОще »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.